processen_redigerad-1

UPP (United Peak of Performance) är en mätbar förbättringsprocess som fokuserar på den kompetens människor behöver för att projekten ska bli framgångsrika över tid. Färdigheter som behövs i alla projekt, oavsett typ av projekt.

Processen riktar sig till ledning, ledare och medarbetare. Projektarbetet är ett möte mellan olika perspektiv. På den ena sidan har vi verksamheten och på den andra sidan projekten och mitt emellan dessa finns det mänskliga perspektivet. 

Det är människan som ska säkerställa att verksamheten uppnår den nytta som önskas med projekt som vald arbetsform. Det ställer krav på att ledning, ledare och medarbetare mår bra, är motiverade och har förmågan att tillgodose de behov som uppstår i mötet mellan perspektiven verksamhet och projekt.

UPP är en process som skapar insikt, framkallar förmågor, kraft och energi så att verksamheten och projekten blir ett lag med hög motivation för projektarbetet och i ständig rörelse för utveckling. En projektkultur väl värd att investera i!

Den kompetens som behövs för att dessa perspektiv ska kunna mötas på ett effektfullt sätt beskrivs i listan nedan där du kan läsa om dess betydelse och framgångsfaktorer.

Stärkande kommunikation

Vad menar vi med stärkande kommunikation?
Stärkande kommunikation är för oss allt inre och yttre beteende vi människor visar för att berika en kommunikation, antingen medvetet eller omedvetet. Med ett inre beteende menar vi vad och hur vi tänker. Med ett yttre beteende menar vi det vi gör och inte gör som kan uppmärksammas av andra.

Framgångsfaktorer
Vi tror att framgången bottnar i den förmåga vi har att på ett medvetet sätt kunna kontrollera, förhålla oss till och påverka vårt sätt att tänka utifrån ett berikande perspektiv.

Vi tror att framgången bottnar i den förmåga vi har att på ett medvetet sätt kunna kontrollera, anpassa och påverka vårt sätt att kommunicera med andra på ett berikande sätt. Oavsett om vi kommunicerar på distans eller träffas fysiskt.

Det är det vi gör och inte gör när vi kommunicerar som syns och märks såväl i verksamheten som i projekten.

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande frågor:
- Hur kommunicerar jag stärkande med mig själv?
- Hur kommunicerar jag stärkande med andra?
- Hur kommunicerar vi stärkande med varandra?

Tydliga intentioner

Vad menar vi med tydliga intentioner?
Tydliga intentioner betyder för oss en definierad och förankrad syn på syfte och mål.
– Varför finns verksamheten? (Syfte)
– Vad vill verksamheten uppnå? (Målen: Medvetna definierade tillstånd som ska uppnås med handlingar av verksamheten)
– Varför väljer verksamheten att arbeta i projekt? (Syfte)
– Varför investerar verksamheten i vissa projekt? (Syfte)
– Vad ska projekten uppnå när de är klara? (Målen: Medvetna definierade tillstånd som ska uppnås med handlingar i projektform)

Framgångsfaktorer
Framgången har sin grund i förmågan att förankra och få ut den kraft och energi som finns i en effektivt hanterad process av intentionens definition och vägen dit.

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande frågor:
- Hur definierar vi våra intentioner?
- Hur tar vi oss dit?

Stark drivkraft

Vad menar vi med stark drivkraft?
Drivkrafter är en grund som du och din verksamhet väljer att tro på i syfte att gynna intentionen.  En insikt om vad som i grunden driver dig/er i verksamheten och i projekten och en stark kraft på vägen till intentionen.

Framgångsfaktorer
Vad som driver dig och er till den önskade intentionen måste vara förankrad på ett sätt som ger er kraft så att ni tror på den, vill uppleva den och lever den.

Framgången ligger i förmågan att definiera och förankra drivkrafterna och löpande uppmärksamma och stärka det beteende som behövs för att önskad intention ska uppnås.

Med beteende menas det du gör och inte gör. Det är det som syns och märks. Det bottnar många gånger i om du tror eller inte tror på intentionen och drivkrafterna och om du vill förverkliga dem eller inte.

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande frågor:
- Hur definierar vi drivkrafterna i verksamheten och i projekten?
- Hur kommer vi fram till vilket beteende som leder oss till intentionen?
- Hur arbetar vi med att kontinuerligt hantera det beteende som behövs för att uppnå intentionen?

Stark laganda

Vad menar vi med stark laganda?
Med stark laganda menas ett lag vars medspelare tror på projektet, vill vara med och beter sig på ett sätt som hjälper laget till framgång med projektet.

Ett projekt består av människor från både verksamhets- och projektperspektivet. Dessa människor bildar ett lag, en projektorganisation. Många gånger känner inte medlemmarna i laget varandra så väl. Många gånger är även flera aktörer från olika verksamheter med i laget. Alla som är med ska bidra med sin kompetens för att uppnå den nytta som kunden vill få ut av projektet.

Framgångsfaktorer
Framgången bottnar i lagets förmåga att hantera:
– Stärkande kommunikation
– Tydliga intentioner
– Starka drivkrafter
– Tydliga ramar
– Ständig förbättring

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande frågor:
- Hur får vi ett lag att kommunicera stärkande med varandra?
- Hur förankrar vi projektets intentioner i laget?
- Hur arbetar vi med drivkrafter?
- Hur arbetar vi med ramar?
- Hur arbetar vi med ständig förbättring?

Tydliga ramar

Vad menar vi med tydliga ramar?
Med det menar vi en tydligt definierad riktlinje att förhålla sig till och bete sig efter. Vanliga exempel på ramar i projektarbetet är ansvar, befogenheter, tid, kostnad, kvalitet, möten och samverkan.

Framgångsfaktorer
Framgången ligger i förmågan att välja rätt ramar utifrån projektets intention, hur ramarna definieras och hur vi löpande uppmärksammar och stärker det beteende som behövs för att ramarna ska hållas.

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande frågor:
- Hur väljer vi våra ramar?
- Hur definierar vi en vald ram?
- Hur kommer vi fram till det beteende som behövs för att kunna hålla ramen?
- Hur arbetar vi med löpande uppmärksamhet på våra ramar?

Ständig förbättring

Vad menar vi med ständig förbättring?
Att arbeta med ständig förbättring är ett förhållningssätt och ett arbetssätt där framgångar synliggörs och medvetna prioriterade förbättringar genomförs kontinuerligt på ett strukturerat sätt.

Framgångsfaktorer
Framgången bottnar i förmågan att hantera en kontinuerlig utveckling i arbetet där stärkande kommunikation, tydliga intentioner, stark drivkraft, stark laganda och tydliga ramar är viktiga områden för att uppnå framgång över tid.

U.P.P. ger er insikt och verktyg för att hantera följande fråga:
- Hur inför vi en process för ständig förbättring i alla våra projekt?

 
 

Den nya generationens syn på projektarbete:

Ett projekt är ett unikt förändringsarbete som bedrivs med tydliga intentioner och inom tydliga ramar.

Arbetet hanteras av människor som organiserar sig mer eller mindre tillfälligt för att kommunicera, samverka, leverera och utvecklas med ett beteende som leder till intentionen, ett definierat önskat tillstånd såväl under som efter projektet.

Kontakta oss för mer information om UPP

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande